ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 16, 2019

അടുക്കള  തോട്ടം  ഉള്ള  സ്കൂളുകൾ  തോട്ടത്തിന്റെ  ഫോട്ടോഗ്രാഫ്  സിഡി കളിൽ  പകർത്തി   ഓഫീസിൽ2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അടുക്കള  തോട്ടത്തിന്റെ  ഫോട്ടോകൾ  പത്രത്തിൽ   വന്നിട്ടുണ്ടെകിൽ  ആയതിന്റെ  ക്ലിപ്പിങ്ങും  മികച്ച  ഉച്ച ഭക്ഷണ  വിതരണം, പാചകശാല  എന്നിവയുടെ  ഫോട്ടോകളും  ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ