തിങ്കളാഴ്‌ച, നവംബർ 25, 2019

ദു രന്ത  നിവാരണം -വിദ്യാലയവും പരിസരവും വിഷവിമുക്തവും വൃത്തിയുള്ളതും ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള  നിർദ്ദേശം നൽകികൊണ്ടുള്ള  ഉത്തരവ്1
 ഉത്തരവ് 2

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ