വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 06, 2018

സ്കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി 2018-19 അരിയുടെ അധിക നീക്കിയിരിപ്പ് - സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് 7 കിലോ അരി വീതം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു CIRCULAR - 1 
അരി വിതരണം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വിതരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രൊഫോർമയിൽ  തയ്യാറാക്കി 03 -01 -19 നു തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ