തിങ്കളാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 17, 2018

 അറിയിപ്പ്

വര്‍ഷത്തെ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാതല കുട്ടികളുടെ ജൈവ വൈവിധ്യ കോണ്ഗ്രസ് 03/01/2018 നു കണ്ണൂര്‍ ഗവ.ടി ടി ഐ യില്‍ വച്ച് നടതപ്പെടുന്നതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ