ബുധനാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 19, 2018

അറിയിപ്പ്
14-12-2018 ന്‌ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മുൻനിശ്ചയിച്ച സമയക്രമത്തിൽ 21-12-2018 നു നടത്തേണ്ടതാണ്‌.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ