വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 08, 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌.

കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനു ആനുപാതികമായി ടോയ് ലെറ്റുകള്‍, മൂത്രപ്പുരകള്‍ എന്നിവ സ്കൂളുകളില്‍ ഉണ്ടെന്നു ഉറപ്പു വരുത്താനും കുറവുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഇതിനു പരിഹാരം കാണാനും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടികളുടെയും അതിനാനുപാതികമായ ടോയ് ലെറ്റുകള്‍, മൂത്രപ്പുരകള്‍ എന്നിവയുടെ അനുപാതം ,വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ്ഡയരക്ടരുടെകത്ത് താഴെ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു. മേല്വിഷയത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളില്‍ കുറവ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ രണ്ടു ദിവസ്തിനകംഓ ഫിസില്‍   അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ