വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 29, 2018

ഉച്ച ഭക്ഷണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുതിയ നൂൺ  മീൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ     രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ഓഫീസിൽ നാളിതുവരെ സമർപ്പിക്കാത്തവർ  ഡിസംബർ 05 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ