വെള്ളിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 22, 2017

അറിയിപ്പ്

കേരളശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിനു 14/10 /2017 ന് സ്കൂള്‍ തല വിജ്ഞാനോത്സവം നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുവാദം DPI നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.അകദമിക് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സം ഇല്ലാത്ത രീതിയില്‍ പ്രസ്തുത പരിപാടിയുടെ സുഗമമായ പ്രവര്‍ത്തനം നടതാനാവശ്യമായ സഹകരണം പ്രധാനാധ്യാപകനര്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ