വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 01, 2016

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം സഹപാഠിക്ക് - പുതുവത്സര പരിപാടി ജനുവരി 1

D Ed-അധ്യാപകവിദ്യാർഥികളുടെ  വിദ്യാലയ അനുഭവ  പരിപാടിക്ക്  അനുവദിച്ച  വിദ്യാലയങ്ങളുടെ  വിവരങ്ങൾ


റോഡ്‌ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രപോസൽ ഇന്നു തന്നെ എ ഇ ഒ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുക.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം -ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി -സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിനറെ ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച് DPI യുടെ സർക്കുലർ കാണുക  
 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ