ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 26, 2014

 വളരെ വളരെ അടിയന്തിരം 
സർക്കാർ / എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതയുമായി ബന്ധപെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രൊഫോർമ പൂരിപ്പിച്ച് ഇന്ന് ( 26-8-2014 ചൊവ്വാഴ്ച) വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.സർക്കുലർ ,പ്രൊഫോർമ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ