വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 21, 2012

TEXT BOOK INDENTING FOR 2013-14


TEXT BOOK INDENTING FOR 2013-14
       2013-14 വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഇൻഡന്റ് ഓൺലൈനായിനല്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം www.keralabooks.org എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്‌. 10.12.2012 മുതൽ 10.01.2013 വരെ ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണെങ്കിലും അവസാന ദിവസങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ ഇൻഡന്റ് നല്കുന്നതിനായി പ്രധാന അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്കിയ ഇൻഡന്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ എണ്ണം നല്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധീക്കേണ്ടതാണ്‌.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ