ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 10, 2012

കലോൽസവ മത്സരഫലങ്ങള്‍


                           മത്സരഫലങ്ങള്‍

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മത്സരഫലങ്ങള്‍ക്ക് അതത് ഇനങ്ങളുടെ നേരെയുള്ള Result ല്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക   Festival : HS General  Result   Festival : HSS General  Result
   Item Code & Name
   Item Code & Name
   601 - Chithra Rachana - Pencilclick here   901 - Chithra Rachana - Pencilclick here
   602 - Chithra Rachana - Water Colourclick here   902 - Chithra Rachana - Water Colourclick here
   603 - Chithra Rachana - OilColourclick here   903 - Chithra Rachana - Oil Colourclick here
   604 - Cartoonclick here   904 - Cartoonclick here
   605 - Sasthreeya Sangeetham(Boys)click here   905 - Collageclick here
   606 - Sasthreeya Sangeetham(Girls)click here   906 - Sasthreeya Sangeetham(Boys)click here
   607 - Kathakali Sangeetham(Boys)click here   907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls)click here
   608 - Kathakali Sangeetham(Girls)
   908 - Lalithaganam (Boys)
   609 - Lalithaganam (Boys)click here   909 - Lalithaganam (Girls)click here
   610 - Lalithaganam (Girls)click here   910 - Mappilappattu (Boys)click here
   611 - Mappilappattu (Boys)click here   911 - Mappilappattu (Girls)click here
   612 - Mappilappattu (Girls)click here   912 - Kathakali Sangeetham(Boys)click here
   613 - Veenaclick here   913 - Kathakali Sangeetham(Girls)click here
   614 - Violin - Paschathyamclick here   914 - Clarinet / Bugleclick here
   615 - Violin - Paurasthyamclick here   915 - Nadaswaramclick here
   616 - Odakuzhalclick here   916 - Violin - Western
   618 - Chenda / Thayambaka
   917 - Violin - Oriental
   619 - Guitar - Paschathyam
   918 - Guitar - Westernclick here
   620 - Thabalaclick here
   621 -Mrudamgamclick here
   622 -Madhalamclick here
   623 - Kathakali (Boys)click here   919 - Odakkuzhalclick here
   624 - Kathakali (Girls)click here   920 - Veena / Vichithraveenaclick here
   625 - Ottanthullal (Boys)click here   921 - Triple / Jazz - Westernclick here
   626 - Ottanthullal (Girls)
   922 - Chenda / Thayambaka
   627 - Nadodi Nrutham (Boys)click here   923 - Mrundangamclick here
   628 - Nadodi Nrutham(Girls)click here   925 - Thabalaclick here
   629 - Chakkyarkoothu (Boys)
   926 - Ottanthullal (Boys)
   630 - Bharathanatyam (Boys)click here   927 - Ottanthullal (Girls)
   631 - Bharathanatyam (Girls)
   929 - Kathakali (Girls)click here
   632 - Kuchuppudi (Boys)click here   930 - Nadodi Nrutham (Boys)click here
   633 - Kuchuppudi (Girls)click here   931 - Nadodi Nrutham (Girls)click here
   634 - Mohiniyattam (Girls)click here   932 - Bharathanatyam (Boys)click here
   635 - Kerala Nadanam (Boys)click here   933 - Bharathanatyam (Girls)
   636 - Prasangam - Malayalamclick here   934 - Kuchuppudi (Boys)click here
   637 - Prasangam - Englishclick here   935 - Kuchuppudi (Girls)click here
   638 - Prasangam - Hindiclick here   937 - Keralanadanam (Boys)click here
   639 - Kavitharachana -Malayalamclick here   938 - Mohiniyattam (Girls)click here
   640 - Katharachana - Malayalamclick here   939 - Prasangam - Malayalam
   641 - Kavitharachana - Hindi
   940 - Prasangam - Englishclick here
   642 - Katharachana - Hindi
   941 - Prasangam - Hindiclick here
   643 - Upanyasam - Malayalamclick here   942 - Prasangam - Urduclick here
   644 - Upanyasam - Englishlick here   943 - Prasangam - Sanskrit
   645 - Upanyasam - Hindiclick here   944 - Upanyasam - Malayalamclick here
   646 - Upanyasam - Urduclick here   945 - Upanyasam - Englishclick here
   647 - Katharachana - Urduclick here   946 - Upanyasam - Arabicclick here
   648 - Kavitharachana - Urduclick here   947 - Upanyasam - Sanskritclick here
   649 - Padyam Chollal -Malayalamclick here   948 - Upanyasam - Hindi
   650 - Padyam Chollal - Englishclick here   949 - Upanyasam - Urduclick here
   651 - Padyam Chollal - Hindiclick here   950 - Katharachana - Malayalamclick here
   652 - Padyam Chollal - Arabicclick here   951 - Katharachana - Englishclick here
   653 - Padyam Chollal - Urduclick here   952 - Katharachana - Hindiclick here
   654 - Padyam Chollal - Tamilclick here   953 - Katharachana - Arabicclick here
   655 - Padyam Chollal - Kannadaclick here   954 - Katharachana - Sanskritclick here
   656 - Aksharaslokamclick here   955 - Katharachana - Urduclick here
   657 - Kavyakeliclick here   956 - Kavitharachana - Malayalamclick here
   658 - Mono Act (Boys)click here   957 - Kavitharachana - Englishclick here
   659 - Mono Act (Girls)click here   958 - Kavitharachana - Hindiclick here
   660 - Mimicry (Boys)cick here   959 - Kavitharachana - Arabicclick here
   661 - Mimicry (Girls)click here   960 - Kavitharachana - Sanskritclick here
   662 - Kathaprasangamclick here   961 - Kavitharachana - Urduclick here
   682 - Kerala Nadanam (Girls)click here   962 - Padyam Chollal - Malayalam
   663 - Parichamuttu (Boys)click here   963 - Padyam Chollal - Englishclick here
   664 - Poorakkali (Boys)click here   964 - Padyam Chollal - Hindi
   665 - Kolkali (Boys)click here   965 - Padyam Chollal - Arabicclick here
   666 - Arabanamuttu (Boys)click here   966 - Padyam Chollal - Sanskrit
   667 - Dafmuttu (Boys)click here   967 - Padyam Chollal - Urduclick here
   668 - Margamkali (Girls)click here   968 - Padyam Chollal - Tamilclick here
   669 - Thiruvathirakali (Girls)
    969 - Padyam Chollal - Kannadaclick here
   670 - Oppana (Girls)
   970 - Aksharaslokamclick here
   671 - Vattappattu (Boys)click here   971 - Kavyakeliclick here
   672 - Sangha Nrutham (Girls)click here   972 - Mono Act (Boys)click here
   673 - Kathakali - Group
   973 - Mono Act (Girls)click here
   674 - Ganamelaclick here   974 - Mimicry (Boys)
   675 - Chendamelamclick here   975 - Mimicry (Girls)click here
   676 - Panchavadyam
   976 - Kathaprasangamclick here
   677 - Nadakam
   998 - Keralanadanam (Girls)click here
   678 - Vrunda Vadyamclick here   977 - Group Dance (Girls)click here
   679 - Bandmelam
   978 - Thiruvathira (Girls)click here
   680 - Desabhakthiganam
   979 - Margamkali (Girls)click here
   681 - Yakshaganam
   980 - Oppana (Girls)
   679 - Bandmelamclick here   981 - Vattappattu (Boys)click here
   680 - Desabhakthiganam
   982 - Kathakali - Group
   681 - Yakshaganam
   983 - Sangha Ganamclick here
   Festival : UP General  
   984 - Nadakamclick here
   Item Code & Name
   985 - Mookabhinayamclick here
   301 - Prasangam - Malayalamclick here   986 - Vrundavadyamclick here
   302 - Prasangam - Englishclick here   987 - Chendamelam
   303 - Prasangam - Hindiclick here   988 - Panchavadyam
   304 - Padyamchollal - Malayalamclick here   989 - Koodiyattamclick here
   305 - Padyamchollal - Englishclick here   990 - Skit - Englishclick here
   306 - Padyamchollal - Arabicclick here   991 - Parichamuttu (Boys)click here
   307 - Padyamchollal - Uruduclick here   992 - Arabanamuttu (Boys)click here
   308 - Padyamchollal - Hindiclick here   993 - Kolkali (Boys)click here
   309 - Aksharaslogamclick here   994 - Dafmuttu (Boys)click here
   310 - Lalithaganamclick here   995 - Poorakkali (Boys)click here
   311 - Sasthreeya Sangeethamclick here   996 - Bandmelamclick here
   312 - Mappilappatuclick here   997 - Desabhakthiganam
   997 - Desabhakthiganam
   313 - Nadodi Nruthamclick here
   314 - Chithra Rachana - Pencilclick here
   315 - Chithra Rachana - Jalachayamclick here
   316 - Bharathanatyamclick here
   317 - Mohiniyattamclick here
   318 - Kuchuppudiclick here
   319 - Mono Actclick here
   320 - Kathaprasangamclick here
   321 - Ottanthullalclick here
   322 - Katharachana - Malayalamclick here
   323 - Kavitharachana -Malayalamclick here
   324 - Katharachana - Hindiclick here
   325 - Sangha Ganamclick here
   326 - Thiruvathira
   327 - Oppanaclick here
   328 - Sangha Nruthamclick here
   329 - Desabhakthiganamclick here
   330 - Nadakamclick here
   Festival : UP Sanskrit  Result   Festival : HS Sanskrit  Result
   Item Code & Name
   Item Code & Name
   501 - Upanyasarachanaclick here   801 - Upanyasarachanaclick here
   502 - Katharachanaclick here   802 - Katharachanaclick here
   503 - Kavitharachanaclick here   803 - Kavitharachanaclick here
   504 - Samasyapooranamclick here   804 - Samasyapooranamclick here
   505 - Aksharaslokamclick here   805 - Aksharaslokam
   506 - Prasnothariclick here   806 - Prasnothariclick here
   507 - Padyam Chollal (Boys)
   807 - Padyamchollalclick here
   508 - Padyam Chollal (Girls)click here   808 - Prabhashanam
   509 - Sidharoopocharanam(Boys)click here   809 - Chambuprabhashanamclick here
   510 - Sidharoopocharanam(Girls)click here   810 - Padakam (Boys)click here
   511 - Ganalapanam (Boys)click here   811 - Padakam (Girls)
   512 - Ganalapanam (Girls)click here   812 - Ashtapathi (Boys)click here
   513 - Katha Kathanamclick here   813 - Ashtapathi (Girls)click here
   514 - Gadhyaparayanamclick here   814 - Ganalapanam (Boys)
   515 - Prabhashanam
   815 - Ganalapanam (Girls)
   516 - Sanghaganamclick here   816 - Koodiyattamclick here
   517 - Nadakamclick here   817 - Nadakamclick here
   518 - Vandematharam
   818 - Vandematharam


   819 - Sangha Ganamclick here
   Festival : HS Arabic  Result   Festival : UP Arabic  Result
   Item Code & Name
   Item Code & Name
   701 - Upanyasam - Arabicclick here   401 - Gadhya Vayanaclick here
   702 - Katharachanaclick here   402 - Quran Parayanamclick here
   703 - Caption Rachanaclick here   403 - Padyam Chollalclick here
   704 - Tharjama ( Arabic)click here   404 - Kadha Parayalclick here
   705 - Poster Nirmanamclick here   405 - Quizclick here
   706 - Padyam Chollal (Boys)click here   406 - Arabi Ganamclick here
   707 - Padyam Chollal(Girls)click here   407 - Prasangamclick here
   708 - Arabi Ganam (Boys)click here   408 - Mono Actclick here
   709 - Arabi Ganam (Girls)click here   409 - Tharjama (Arabic)click here
   710 - Kathaprasangam
   410 - Pada Payattuclick here
   711 - Mono Actclick here   411 - Pada Keliclick here
   712 - Prasangam (Arabic)clik here   412 - Sangha Ganamclick here
   713 - Quran Parayanamclick here   413 - Sambhashanamclick here
   714 - Prasnothariclick here
   715 - Musharahclick here
   716 - Nikhandu Nirmanamclick here
   717 - Sambhashanamclick here
   718 - Sangha Ganamclick here
   719 - Chithreekaranamclick here

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ