ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 07, 2020


 പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്കായി 

 പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു 
 സർക്കുലറിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ