വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 31, 2020


// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 
സെൻസസ് 2021  മായി  ബന്ധപ്പെട്ട്  സൂപ്പർവൈസർമാരായി  തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്  ഹൈസ്‌കൂൾ   ടീച്ചർമാരെയും  എനുമേറ്റർമാരായി  യു .പി , എൽ  പി  സ്കൂൾ   ടീച്ചർമാരെയും  തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായി  ടീച്ചർമാരുടെ  വിവരങ്ങൾ  താലൂക്കിൽ  നിന്നും  കോർപറേഷൻ,  മുൻസിപ്പാലിറ്റികളിൽ  നിന്നും   ആവശ്യപ്പെടുന്ന  മുറക്ക്  നൽകേണ്ടതാണ്;

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ