വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 12, 2019

VERY VERY URGENT

നൂൺമീൽ കുക്കിംഗ് കോസ്റ്റ്  ഡിപിഐ നിർദേശപ്രകാരം ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും BIMSലേക്ക്   അലോട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.ഉപജില്ലയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്കൂളുകൾ ക്കും അനുവദിച്ച തുക താഴെ കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമാണോ  BIMS ൽ  അലോട്ട്മെന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന്  പരിശോധിച്ച്  ഇന്ന് 5  മണിക്കുള്ളിൽ  എഇഒ  ഓഫീസിൽ  മെയിൽ മുഖേനയോ  ഫോൺ മുഖേനയോ അറിയ്യിക്കേണ്ടതാണ്

എല്ലാ സ്കൂളുകൾ ക്കും അനുവദിച്ച തുക

COOKING COST- STATE SHARE (SECOND ALLOTMENT)
1085 KANNUR MATTANNUR 14014 Koodali HSS 489000
1086 KANNUR MATTANNUR 14016 KPC HSS Pattannur 38100
1087 KANNUR MATTANNUR 14018 GVHSS Edayannur 206700
1088 KANNUR MATTANNUR 14020 Ayithara mambaram GHSS 373400
1089 KANNUR MATTANNUR 14022 GHSS Vengad 26800
1090 KANNUR MATTANNUR 14049 Mattannur HSS 452800
1091 KANNUR MATTANNUR 14050 Sivapuram HS 357400
1092 KANNUR MATTANNUR 14051 GHSS Maloor 0
1093 KANNUR MATTANNUR 14701 GLPS Kandamkunnu 15500
1094 KANNUR MATTANNUR 14702 GLPS Kanhileri 73400
1095 KANNUR MATTANNUR 14703 GLPS Kodolipram 36300
1096 KANNUR MATTANNUR 14704 GLPS Muthukuttipoyil 28000
1097 KANNUR MATTANNUR 14705 GLPS Pazhassi 49500
1098 KANNUR MATTANNUR 14706 GLPS Poovampoyil 12100
1099 KANNUR MATTANNUR 14707 GLPS Sivapuram 91300
1100 KANNUR MATTANNUR 14708 Ayithara North LPS 24100
1101 KANNUR MATTANNUR 14709 Chambad LPS 45600
1102 KANNUR MATTANNUR 14710 Kaitheri ALPS 52100
1103 KANNUR MATTANNUR 14711 Kaitheri West LPS 157400
1104 KANNUR MATTANNUR 14712 Kallayi ALPS 44900
1105 KANNUR MATTANNUR 14713 MMI LPS Kallayi 42600
1106 KANNUR MATTANNUR 14714 Kallerikkara LPS 28200
1107 KANNUR MATTANNUR 14715 Kanhileri West LPS 11000
1108 KANNUR MATTANNUR 14716 Kara LPS 71700
1109 KANNUR MATTANNUR 14717 Karetta LPS 28000
1110 KANNUR MATTANNUR 14718 Keecheri LPS 78400
1111 KANNUR MATTANNUR 14719  NIS LPS Venmanal 56400
1112 KANNUR MATTANNUR 14720 Keezhallur North LPS 56900
1113 KANNUR MATTANNUR 14721 Kolari LPS Sivapuram 104900
1114 KANNUR MATTANNUR 14722 Kolari New LPS 18600
1115 KANNUR MATTANNUR 14723 Durgavilasam LPS 16400
1116 KANNUR MATTANNUR 14724 Kovoor LPS 33500
1117 KANNUR MATTANNUR 14725 Kunnirikka SKV LPS 5200
1118 KANNUR MATTANNUR 14726 Mannur LPS 34800
1119 KANNUR MATTANNUR 14727 Maruthayi LPS 47700
1120 KANNUR MATTANNUR 14728 Neerveli LPS 13100
1121 KANNUR MATTANNUR 14729 Oorpalli LPS 29800
1122 KANNUR MATTANNUR 14730 Paduvilayi LPS 40700
1123 KANNUR MATTANNUR 14731 Palayode LPS 27100
1124 KANNUR MATTANNUR 14732 NIS LPS Palottupally 537700
1125 KANNUR MATTANNUR 14733 Pazhassi East LPS 85500
1126 KANNUR MATTANNUR 14734 SRV LPS Peravoor 22300
1127 KANNUR MATTANNUR 14735 Therur MLPS 79600
1128 KANNUR MATTANNUR 14736 Velliyamparamba LPS 30700
1129 KANNUR MATTANNUR 14737 Vengad LPS 82500
1130 KANNUR MATTANNUR 14739 Ayithara LPS 29700
1131 KANNUR MATTANNUR 14740 Ayyallur LPS 70700
1132 KANNUR MATTANNUR 14741 Desamithram LPS 69000
1133 KANNUR MATTANNUR 14742 Elampara LPS 131300
1134 KANNUR MATTANNUR 14743 Kanad LPS 148600
1135 KANNUR MATTANNUR 14744 Kuriyot LPS 114000
1136 KANNUR MATTANNUR 14745 Kavumthazha LPS 28900
1137 KANNUR MATTANNUR 14746 Kotheri LPS 204500
1138 KANNUR MATTANNUR 14747 Kovoor Central LPS 77200
1139 KANNUR MATTANNUR 14748 Kunderipoil New LPS 36700
1140 KANNUR MATTANNUR 14749 Kuzhikkal LPS 96100
1141 KANNUR MATTANNUR 14750 Mettadi LPS 93500
1142 KANNUR MATTANNUR 14751 Palad LPS 77700
1143 KANNUR MATTANNUR 14752 Panayathamparamba LPS 82200
1144 KANNUR MATTANNUR 14753 Thattiyode North LPS 93600
1145 KANNUR MATTANNUR 14754 GUPS Ayippuzha 284000
1146 KANNUR MATTANNUR 14755 GUPS Mattannur 446600
1147 KANNUR MATTANNUR 14756 BEM UPS Anjarakkandy 109300
1148 KANNUR MATTANNUR 14757 Kallur New UPS 765300
1149 KANNUR MATTANNUR 14758 Kayani UPS 224900
1150 KANNUR MATTANNUR 14759 Koodali UPS 211700
1151 KANNUR MATTANNUR 14760 Kunnirikka UPS 40000
1152 KANNUR MATTANNUR 14761 Kunnoth UPS 98000
1153 KANNUR MATTANNUR 14762 Maloor UPS 180500
1154 KANNUR MATTANNUR 14763 Meruvambai Mappila UPS 577800
1155 KANNUR MATTANNUR 14764 Muttannur UPS 133700
1156 KANNUR MATTANNUR 14765 Neerveli UPS 58000
1157 KANNUR MATTANNUR 14766 Panambatta New UPS 253400
1158 KANNUR MATTANNUR 14767 Pariyaram UPS 175700
1159 KANNUR MATTANNUR 14768 Pattannur UPS 218300
1160 KANNUR MATTANNUR 14769 Pazhassi West UPS 198800
1161 KANNUR MATTANNUR 14770 Porora UPS 196600
1162 KANNUR MATTANNUR 14771 Therur UPS 98100
1163 KANNUR MATTANNUR 14772 Tholambra UPS 423800
1164 KANNUR MATTANNUR 14773 Vengad Mappila UPS 169300
1165 KANNUR MATTANNUR 14774 Vengad South UPS 205900
1166 KANNUR MATTANNUR 14775 Kanhileri UPS 99200
1167 KANNUR MATTANNUR 14776 Keezhallur UPS 14600
     

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ