ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 16, 2019


അറിയിപ്പ് 

2019 -20 വർഷം സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അർഹത നേടിയ പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന റിന്യൂവൽ കുട്ടികളുടെ (1മുതൽ 8 വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ )ലിസ്റ്റ് കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്കിൻറെ പകർപ്പ്,മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഫോർമയിൽ 18 .10 .2019 ന് 5 മണിക്കുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.19.10.2019 ന് ലിസ്റ്റ് സിഡി യിലാക്കി ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഡി ഡി ഇ  യിലേക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ വൈകി കിട്ടുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തതുമൂലം സാമ്പത്തികസഹായം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർക്കു മാത്രമായിരിക്കും.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രഫോർമക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ