വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂൺ 06, 2019

 ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി: വളരെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 
2019 -20  വർഷത്തെ നൂൺ  മീൽ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ  ഇതോടൊപ്പം നൽകുന്നു സർക്കുലറിലുള്ള നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും പാലിക്കേണ്ടതും സർക്കുലർ ഇവിടെനിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം ആഫീസിൽ സമർ പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.സർക്കുലറിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ