വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 17, 2018

സംസ്കൃതം അധ്യാപക ശിൽപശാല 

                  തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ പരിധിയിലുള്ള ഹൈസ്കൂൾ, യൂ. പി. വിഭാഗം വിദ്യാലയങ്ങളിലെ സംസ്‌കൃത ഭാഷ അധ്യാപകർക്ക്, സംസ്‌കൃത അക്കാദമിക് കൗണ്സിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ദിനദ്വയാത്മക പരിശീലനം 17 - 08 - 2018 (വെള്ളി),   18 - 08 - 2018 (ശനി) ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 9 : 30 മുതൽ കൂത്തുപറമ്പ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്ക്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. പ്രസ്‌തുത പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതിനായി യൂ. പി. വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാ സംസ്‌കൃതം അധ്യാപകരെയും പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ വിടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ