തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂലൈ 16, 2018

                     


   

                                                        അറിയിപ്പ് 

                     

          സർക്കുലർ   എല്ലാ  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും  അറിവിലേക്കായി
 യ ക്കുന്നു . സ്കോളർഷിപ്പ് അർഹതയുളള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് 

ജൂലായ്‌ 28 നു ള്ളിൽ രണ്ട് കോപ്പി നിശ്ചിതഫോർമാറ്റിൽ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
   അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ