വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 22, 2018

എച് എസ് എ കോർ വിഷയം ഹൈ സ്‌കൂൾ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരായി ഉദ്യോഗ കയറ്റത്തിന് അർഹരായവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രൊഫോര്മ പൂരിപ്പിച്ച് സേവന പുസ്തകം സഹിതം 25 -06 -2018 ന്  മുൻപായി എ ഇ ഓ ആഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്   പ്രൊഫോര്മ  സർക്കുലർ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ