ശനിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 23, 2018

 വളരെ അടിയന്തിരം 
2018 -19  വർഷത്തെ 2 മുതൽ 8 വരെ ക്‌ളാസിൽ പഠിക്കുന്ന IED Renewal സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ കുട്ടികളുടെ    ബാങ്ക് പാസ്സ്‌ബുക്കിന്റെ 2 പകർപ്പ്  മേൽ ഓഫിസിലേക്കു സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.അല്ലാത്തപക്ഷം ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആയതിനാൽ പാസ്സ്‌ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ് 25.06.2018 ന് 5 മണിക്ക് മുന്നേ ഈ ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ