ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 18, 2014

Adnbn¸v

            a«¶qÀ k_vPnÃm {]hr¯n ]cnNb ¢ºnsâ B`napJy¯n 20.02.2014-hymgmgvN Hcp inåime \S¡pIbmWv. {]hr¯n ]cnNb¯n XmåcyapÅ Hcp A[ym]Is\ ]s¦Sp¸nt¡­XmWv.
 VENUE :GUPS  MATTANNUR
­
TIME : 10 AM    TO 4 PM 
NB : സ്കെയി കൊണ്ടു വരേണ്ടതാWv.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ