വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 11, 2013

CLUSTER TRAINING 2013-14                                         BRC MATTANUR
                              CLUSTER TRAINING 2013-14


Venue : GVHSS Edayannur
DATE
STANDARD
PARTICIPATING CRCs
2013 July 15 , 16
1st Standard                                 
Koodali                       Keezhallur                        Vengad
2013 July 17 , 18
2nd Standard      
Koodali                       Keezhallur                        Vengad
2013 July 22 , 23
3rd Standard  
Koodali                       Keezhallur                        Vengad
2013 July 24 , 25
4th Standard    
Koodali                       Keezhallur                        VengadVenue : GUPS Mattanur

DATE
 SUBJECT

2013 July 15 , 16
UP Maths

2013 July 17 , 18
UP Basic Science

2013 July 22 , 23
UP Social Science

2013 July 24 , 25
UP Malayalam

2013 July 29 , 30
        UP EnglishVenue : GLPS Sivapuram
DATE
STANDARD
PARTICIPATING CRCs
2013 July 15 , 16
1st Standard                                  
Mattanur                                   Malur                           Mangattidam
2013 July 17 , 18
2nd Standard      
Mattanur                                   Malur                           Mangattidam
2013 July 22 , 23
3rd Standard  
Mattanur                                   Malur                           Mangattidam
2013 July 24 , 25
4th Standard    
Mattanur                                   Malur                           MangattidamVenue : NIS LPS Palottupalli

DATE
SUBJECT

2013 July 15 , 16
UP Hindi

2013 July 17 , 18
UP Arabic

2013 July 22 , 23
UP Urdu

2013 July 24 , 25
UP Sanskrit

2013 July 29 , 30
LP Arabic                  


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ