ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂലൈ 30, 2019

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്  
                  എല്ലാ  സർക്കാർ  /  എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും ചുവടെ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കത്തിലെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഉടനടി  വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ള  ( IEDC ) വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസ്സൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നു അറിയിക്കുന്നു. വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസ്സൽ അധ്യാപകൻ  /  അദ്ധ്യാപിക  യുടെ വിവരങ്ങൾ ടി കത്തിലെ നിർദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ തയ്യാറാക്കി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി 3  / 08  / 2019  (വെള്ളി)  വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കു മുമ്പായി ഈ കാര്യാലയത്തിലെ   ' ഡി ' സെക്ഷനിൽ ഏൽപിക്കേണ്ടതാണ്. . കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്കു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ സമയപരിധി കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ