വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 26, 2019
// പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

2018 -19  അധ്യയന  വർഷം  ഇംഗ്ലീഷ്  മീഡിയം ത്തിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  സ്കൂളുകളുടെ  വിവരം   സമർപ്പിക്കാത്തവർ  താഴെകൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ  രേഖപ്പെടുത്തി  നാളെ  5  മണിക്ക്  മുൻപ്  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാക്കുക.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ