ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 14, 2018

GO(P)No.29/2016/Gen.Edn. ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിയമനംഗീകാരം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് (14 .03 .2018 )തന്നെ 1 മണിക്ക് മുന്നേ പ്രൊഫോർമയിൽ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

PROFORMA CLICK HERE

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ