തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂൺ 26, 2017

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശത്തിനു കുട്ടികള്‍ അയക്കുന്ന മറുപടി
കത്തിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ റിപ്പോർട്ട് ജൂൺ 27 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ