ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 23, 2016Noon Meal- Urgent സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ദൈനംദിന മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഈ അദ്ധ്യയനവർഷം മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആയതിന്വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സോഫ്റ്റ് വെയർ http://103.251.43.85/mdmms/ എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്.  എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പ്രസ്തുത സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് എൻട്രി നടത്തേണ്ടതാണ്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ ... Click Here Step.1: സമ്പൂർണ്ണയിലെ സ്‌കൂൾ കോഡ് User ID ആയും Password ആയും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യണം.(For Eg. User ID - 13590, Password - 13590) Step.2: ലോഗിൻ ചെയ്ത് Password change ചെയ്യുക. Step.3: Profile Menu ൽ School Deatils ചേർത്ത് Update ചെയ്യുക. Step.4: Home Menu ൽ Total Students Strength (Boys &Girls), എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലെയും Total Students Strength in MDMMS (Boys &Girls) (ദിവസേന) തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ Submit ചെയ്യുക. പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഹാജർ എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ കൃത്യതയോടെ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ എൻട്രി നടത്തേണ്ടതാണ് 
First Terminal Examination - September 2016
HS Time Table | UP/LP Time Table | LP/UP Section(Muslim Schools)


New Orders

23-8-16
19-8-1611-8-16
10-8-16
9-8-16
8-8-16
6-8-16
5-8-16

2-8-16

1-8-16

30-7-16
29-7-16
28-7-16
25-7-16
22-7-16
16-7-16
15-7-16
14-7-16
13-7-16
11-7-16
9-7-16
8-7-16
3-7-16

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ