ചൊവ്വാഴ്ച, സെപ്റ്റംബർ 29, 2015

പാഠപുസ്തക വിതരണം
2015-16 വർഷത്തെ രണ്ടാം  വോള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ സ്കൂളുകളിൽ കെ.ബി.പി.എസ് നേരിട്ടെത്തിക്കുന്നതാണ്‌.സ്കൂളുകളിൽ രാവിലെ 9 മണിക്കും ,വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കും ഇടയിൽ എത്തിക്കുവാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതാണ്‌.പുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന ദിവസം മുൻ കൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതാണ്‌.പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്‌.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ