തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 02, 2015

URGENT

ഐ ഇ ഡി  കു ട്ടികളുടെ  പാസ്ബുക്ക്  1st  പേജിന്റെ ഫോറ്റോസ്റ്റാറ്റ് അടിയന്തിരമായും ഓഫീസിൽ സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ