ഞായറാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 01, 2013

Mattannur SubDistrict                                   Kannur Dist
   
  NuMats Selected List  
   
   
 • Sl No
 • Name 
 • School
 • Category
 •          Rank
 •  
 • 1)
 • Kavya K 
 • GVHSS Edayannur
 • S C
 • 1
 • 2)
 • Arun K P 
 • Kallur New U P School
 • Urban     Gen.
 • 1
 • 3)
 • Arjun P K 
 • Pariyaram U P School
 • Urban     Gen.
 • 2
 • 4
 • ) Midhun P V 
 • Pazhassi west U P school
 • Urban     Gen.
 • 3
 • 5
 • )Sreelal K 
 • Kanhileri U P School
 • Rural      Gen
 • 1
 • 6
 • )Nidhin N 
 • Tholambra U P School
 • Rural      Gen
 • 2
 • 7)
 • Nakshathra 
 • Tholambra U P School
 • Rural      Gen
 • 3
 •  
 • Nil
 •  
 • ST
 • 0
 •  
 • Nil
 •  
 • Dif  abled
 • 0

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ