വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 30, 2011

സ്വാഗതം            മട്ടന്നൂർ സബ് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസ് ഒരു ബ്ലോഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പുതിയ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും സർക്കുലറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിധത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ബ്ലൊഗിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും.
            ബ്ലൊഗിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും.എല്ലാ  ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരും അദ്ധ്യാപകരും ഈ ബ്ലോഗ് സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
എ.ഇ.ഒ,മട്ടന്നൂർ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ